Telenova COMPIS

Information

Program

Länkar

De sju villkoren för seriekommunikation (Ur MS-DOS-manualen)

De sju villkoren för seriekommunikation

Innan COMPIS kan användas för asynkron seriekommunikation måste dock dessa sju villkor vara uppfyllda.

1. Rätt byglingar måste vara gjorda på kretskortet.

Val av gränsnitt (interface) och val av timers görs med bygelkopplingar (jumpers). Detta gäller J2, J4 och J11. Se den tekniska handboken för fullständiga upplysningar. Observera att huvudkretskortet (R4) i COMPIS II är olikt det i Compis I (R3).

2. Rätt kretsar måste vara monterade.

Kontakten J4 konfigureras för synkron eller asynkron kommunikation med kretsarna IC 63+64(synkron) respektive IC 103+104(asynkron). Datorn levereras med det ena paret. Det andra måste därför beställas separat. Du måste se till att kretsar för den avsedda typen av kommunikation är monterade. Om de inte är det, måste du byta ut dem. Observera att IC 63+64 inte får vara monterade samtidigt som IC 103+104!
Dator ej avsedd för nätverk
Datorn levereras på beställning med endera av kretsparen. Kontrollera vilket par som är monterat.
Nätverksdator:
En dator avsedd för COMPIS Net I och II levereras med paret IC 63+64.

3. Serierutinerna måste finnas tillgängliga.

Serierutinerna finns alltid tillgängliga i COMPIS II och COMPIS I MS eftersom de är försedda med BIOS 3.xx, vilket i sin tur är en förutsättning för att MS-DOS 3.20 skall fungera.
Filen CONFIG.SYS kan behöva innehålla kommandot device=com.sys, och i så fall måste filen COM.SYS finnas tillgänglig. COM.SYS är länken mellan MS-DOS och serierutinerna.

4. Datorn får ej använda COMPIS Net

När datorn är i drift i nätverket så används nätverksrutinerna i BIOS, vilka omöjliggör samtig användning av serierutinerna. Det betyder att en arbetsstation i nätverket inte samtidigt kan användas för seriekommunikation.
Emellertid kan växling mellan användning av nätverk respektive kommunikation utföras programmässigt. Nätverkskommunikationen avbryts då tillfälligt när seriekommunikationen äger rum. Vissa tillämpningsprogram utför automatiskt denna växling. Om växlingen inte sköts av programmet, måste du göra det manuellt, genom att dra ut nätverkskablen ur J4.

5. Serieportarna måste vara rätt konfigurerade

Rätt parametrar måste ställas in med hjälp av programmet mode.

6. Ut- och inmatning måste vara rätt dirigerade

Utmatning till de seriella enheterna AUX, COM1, och COM2 kan behöva dirigeras med kommandot mode. Det två senare enheterna kan behöva installeras via COM.SYS.

7. En lämplig terminalemulator kan behöva laddas in

Den enhet man kommunicerar med förutsätter ofta att den egna terminalen uppför sig på ett visst sätt. Särskilt gäller det vid dubbelriktad kommunikation då man har en bildskärm som på COMPIS. För att åstadkomma detta måste man använda ett program som efterliknar (emulerar) den terminal som förutsätts.

Senast ändrad 2002-07-08, kl 18:44:29
Till pi